Hoel Elektro AS
22 60 27 60
Frydenbergveien 46B
0575 Oslo
Man-Fre: 07:30 - 15:30
Send oss en forespørsel

Internkontroll elektriske anlegg

Internkontroll-avtale med HOEL ELEKTRO AS

internkontroll illustrasjonsbildeFeil i elektriske anlegg kan føre til brann- og berøringsfare. I Forskrift om elektriske anlegg (FEL), er det krav om at det utføres nødvendig tilsyn og vedlikehold av  elektriske anlegg. Internkontrollforskriften gjelder for alle offentlige og private virksomheter – også boretslag / sameier.  Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten.

I tillegg til at det er et lovpålagt krav om internkontroll, så er det også en smart investering. Jevnlig tilsyn og vedlikehold av det elektriske anlegget øker sannsynligheten for kontinuerlig drift i næringsbygg og offentlig bygg. Brann eller langvarig strømbrudd som følge av feil i anlegget kan få katastrofale følger for ethvert selskap eller etat som er avhengig av drift.

Vi har lang erfaring, og avtale med både næringskunder og privatkunder / borettslag i Oslo / Oslo-området.

Vi tilbyr internkontroll løsninger tilpasset deres anlegg og behov, som bidrar til at dere har et stabilt og sikkert elektrisk anlegg i deres bygg. Dette imøtekommer og dokumenterer forskriftenes krav om internkontroll på det elektriske anlegget.

 • Risikovurdering av anlegget
 • Regelmessig kontroll av anlegget
 • Rapport fra kontroll m/ avviksrapport og forslag til tiltaksplan.
 • Dokumentasjon og rapporter oversendes elektronisk og / eller i papirform.
 • Vi oppbevarer kopi av dokumentasjonen, som også gjøres tilgjengelig for våre kunder via web-løsning.
 • Vi kan også utarbeide systemdokumentasjon med målsetting, organisering, rutinebeskrivelser, avviksskjema, egenkontrollskjema, systemrevisjoner m.m. som dere kan benytte internt.
 • Egenkontroll kan kvitteres av driftspersonell via web-basert system.

Våre avtaler omfatter systemer for internkontroll av det elektriske anlegget, og eventuelt nødlysanlegg.


Hva er internkontroll?

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten.

(Borettslag og sameier er å anse som virksomheter, og omfattes av internkontrollforskriften).

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

 1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.
 2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.
 3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
 4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
 6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.
 8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Pkt. 4, 5, 6, 7 og 8 må dokumenteres skriftlig.


Internkontrollforskriften

Linker i teksten til relevant regelverk hos Lovdata.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” ble sist revidert i juli 2017.

Forskriften gjelder for virksomheter som er omfattet av de lover som nevnes i paragrafen. Forskriften omfatter både offentlig og privat virksomhet av alle slag, alle former for næringsvirksomhet (foretak/bedrift), herunder bl.a. forbrukertjenester. Omfattet er også offentlig forvaltning og offentlig tjenesteyting. Privatpersoner/forbrukere er derimot ikke omfattet av forskriften. For nærmere presisering av hvordan virksomhetsbegrepet skal forstås, vises til de enkelte lover. Ved eventuell tvil om virkeområde, kan dette avklares ved å henvende seg til den aktuelle tilsynsmyndighet.

På strålevernlovens, el-tilsynslovens, brann- og eksplosjonsvernlovens, produktkontrolloven og genteknologilovens område er ikke forskriftens anvendelse avhengig av om virksomheten sysselsetter arbeidstakere eller ikke. Dette er på bakgrunn av formålet med den enkelte lov. Enhver virksomhet, også enmannsbedrifter, som kommer inn under regelverket innenfor disse lovene er således omfattet av internkontrollforskriften med mindre det blir slått direkte fast at den ikke skal gjelde.

Virkeområde

Internkontrollforskriften har en rekke virkeområder, blant annet for virksomhet som omfattes av lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (lov 24. mai 1929 nr. 4).

Eltilsynsloven § 2: Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

Ansvar
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) fastslår i §9 at det er eier og bruker av det elektriske anlegget som har ansvaret for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av anlegget, slik at dette til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene.


Systemrevisjon fra tilsynsmyndighetene – Det Lokale Eltilsyn (DLE):

Tilsynsmyndighetene (DLE) kontrollerer ikke bare tilstanden på det elektriske anlegget. De kontrollerer også om næringsvirksomheter / borettslag / sameier oppfyller kravene om internkontroll av det elektriske anlegget. Det må dokumenteres jevnlig tilsyn og vedlikehold, i tillegg til systemdokumentasjon som nevnt over (pkt 4 – 8).

Mange næringsvirksomheter, eiendomsforvaltere, forretningsbygg, offentlige virksomheter, borettslag og sameier har ikke egen kompetanse på dette området. Vi mottar ofte forespørsler fra nye kunder som har mottatt varsel om systemrevisjon fra tilsynsmyndighetene, eller som allerede har hatt revisjon og fått rapport med pålegg om å iverksette tiltak.

Vi har kompetanse og verktøy for å hjelpe dere med å

 • Oppfylle forskriftskravene
 • Etablere avtale om internkontroll av deres elektriske anlegg
 • Utarbeide svarbrev til tilsynsmyndighetenes rapport
 • Ivareta deres elektriske anlegg for økt sikkerhet, dokumentasjon og rasjonell drift

Internkontroll øker elsikkerheten, og er en god investering

Branner i Norge relateres svært ofte til elektriske årsaker. Hva gjør Dere for å forebygge dette?

Dersom uhellet er ute, og eier / bruker ikke har tatt sitt ansvar på alvor, kan dette først og fremst føre til skader på mennesker, dyr og bygninger. Det kan også bli spørsmål om strafferettslig ansvar, avkortning i forsikringsutbetalinger, erstatningsansvar ovenfor 3. person, bøter og lignende.

 • Har dere et system for internkontroll som dokumenterer at dere forebygger slike hendelser?
 • Hvilke konsekvenser vil et langvarig strømbrudd eller driftsstans få for deres selskap?
 • Godt tilsyn og vedlikehold av det elektriske anlegget bidrar også til et driftssikkert anlegg.
 • Bruk en registrert installatør, og sørg for at dere får lovpålagt dokumentasjon for alt arbeid som utføres på deres anlegg.

Tilstandsrapport

Ønsker du en vurdering av tilstanden på deres elektriske anlegg? Er du usikker på om ditt anlegg er tilfredsstillende i forhold til dagens effektbehov og forskrifter?

Vi utfører tilstandsrapport for det elektriske anlegget i næringseiendommer, offentlige bygg, borettslag m.m.
Vi gir en lettfattelig rapport om anleggets tilstand, med anbefalinger om hvilke tiltak som bør vurderes på lang og kort sikt.

Vi har offentlig godkjent installasjonsinspektør i vår bedrift.


Nødlysanlegg

I næringseiendommer, offentlige bygg, hoteller og større boligbygg er det ofte krav til nødlysanlegg.
Det er svært viktig at dette fungerer i nødsituasjoner, for å sikre lys ved evakuering.
Vi utfører installasjon av nødlysanlegg, og etablerer gjerne avtale om nødvendig kontroll og funksjonstest av nødlysanlegget. Dette integreres ofte i avtale om internkontroll, eller det kan etableres egen avtale for dette. Les mer under “Produkter og løsninger”.

Les mer om nødlysanlegg


ELSJEKK – Boliginstallasjon

Lenke til Lovdata: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) – fastslår i §9 at det er eier og bruker av det elektriske anlegget som har ansvaret for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av anlegget, slik at dette til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene.